Voorwaarden

 Op deze pagina vind je een overzicht van onze Algemene Voorwaarden, voorwaarden Managed VPS, voorwaarden Unmanaged VPS, Privacy Policy en Disclaimer.
 Onze algemene voorwaarden kun je hier downloaden in PDF formaat.

 ALGEMENE VOORWAARDEN van SoHosted B.V. te Drachten (hierna ook te noemen SoHosted) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden (Friesland) onder nummer 01102978 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. SoHosted: SoHosted B.V., gevestigd te (9202 PB) Drachten aan de Dopheide 14b. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon (ook wel particuliere respectievelijk zakelijke Opdrachtgever genoemd) die tegenover SoHosted door een bestelling als Opdrachtgever, huurder of afnemer optreedt en waarmee SoHosted dientengevolge een Overeenkomst heeft gesloten of het voornemen heeft een Overeenkomst te sluiten. Hieronder wordt mede verstaan de persoon of entiteit die feitelijk van de service gebruik maakt.In deze leveringsvoorwaarden wordt ervan uitgegaan dat Opdrachtgever en afnemer één en dezelfde persoon zijn. Indien de Opdrachtgever niet tevens de afnemer is, staat de Opdrachtgever hoofdelijk in voor de nakoming van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen. 1.3. Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hier opgenomen. 1.4. Diensten: de door SoHosted geëxploiteerde producten en Diensten. Hieronder vallen onder andere de aanvraag en registratie van Domeinnamen, de Webhosting van alle elektronische informatie van de door de Opdrachtgever bij SoHosted ondergebrachte Domeinnamen, Dedicated hosting, Colocated hosting en alle andere aanvullende en ondersteunende Diensten. 1.5. Downtime: de periode dat een server niet bereikbaar of niet beschikbaar is. 1.6. Account: Webruimte ten behoeve van de Opdrachtgever, die afgesloten wordt met een gebruikersnaam en een wachtwoord. 1.7. Accountgegevens: gebruikersnaam en wachtwoord van de Account. 1.8. Webhosting: het aanbieden van een permanente breedbandige verbinding via een Webserver met het internet in combinatie met een account. 1.9. Webruimte: harde schijf ruimte op een Webserver, die SoHosted ter beschikking stelt aan de Opdrachtgever ten behoeve van het versturen en ontvangen van E-mail, het aanhouden van een Website of Webserver en overige Diensten van SoHosted. 1.10. Webserver: een middels meerdere datalijnen op het Internet aangesloten computer, met daarop één of meerdere Accounts. 1.11. Website: één of meerdere geïntegreerde Internetpagina’s. 1.12. Colocated hosting: het plaatsen van een Webserver ten behoeve van de Opdrachtgever in een ruimte binnen een datacentrum, welke ter beschikking staat van SoHosted. De Webserver is eigendom van de opdrachtgever. 1.13. Dataverkeer: alle datastromen van en naar de Webruimte van de Opdrachtgever; hieronder vallen onder meer E-mail, FTP verkeer en webverkeer (www). 1.14. Dedicated hosting: het ter beschikking stellen van een Webserver voor exclusief gebruik door de Opdrachtgever. 1.15. Domeinnaam: de unieke aanduiding van een Internetadres die gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld een Website of een E-mail adres. 1.16. E(lectronic)-mail: het overbrengen van elektronische berichten via het internet. 1.17. E-mail adres: een op naam van de Opdrachtgever gestelde adrescode voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet. 1.18. Login procedure: de procedure, voorgeschreven door SoHosted, teneinde de Opdrachtgever in staat te stellen toegang te verkrijgen tot zijn Account. 1.19. Nettiquette: algemeen aanvaarde gedragsregels op het Internet zoals vastgelegd in RFC 1855 en de toekomstige aanpassingen hiervan (Link: (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt)). 1.20. Whois: het protocol om gegevens met betrekking tot een domeinnaam of Internet Protocol-adres te achterhalen middels een vraag aan een database. 1.21. Script: een combinatie van voorgeprogrammeerde computeropdrachten in een bestand. 1.22. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie die schriftelijk danwel per e-mail is bevestigd en/of contractuele band tussen SoHosted en Opdrachtgever die gericht is op het verschaffen van Diensten door SoHosted aan Opdrachtgever. Elektronische geplaatste orders zijn hieronder uitdrukkelijk begrepen. 1.23. Partijen: Opdrachtgever en SoHosted gezamenlijk. 1.24. Intellectuele eigendomsrechten: rechten op resultaten van menselijk vernuft waaronder begrepen: octrooirechten, modelrechten, auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, topografie- of chipsrechten. 1.25. Reseller: een Opdrachtgever met toegang tot de Resellermodule om de Diensten van SoHosted door te kunnen verkopen. 1.26. Resellermodule: een afgesloten Website, waarop Opdrachtgevers in kunnen loggen via een aparte Login procedure. De Resellermodule is bedoeld voor grootafnemers van de Diensten. 1.27. Opzegformulier: Een formulier wat door SoHosted aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld of via Mijn SoHosted kan worden gegenereerd. Het Opzegformulier is bedoeld om een Dienst schriftelijk op te zeggen. Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1. Alle aanbiedingen, opdrachten en offertes door of vanwege SoHosted gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door SoHosted schriftelijk dan wel per E-mail anders is vermeld. 2.2. Alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, Overeenkomsten en de uitvoering van Overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door deze Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waaronder tevens een bevestiging per e-mail wordt verstaan, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 2.3. In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden gelden de bepalingen uit de Overeenkomst. 2.4. Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever c.q. derden zijn voor SoHosted niet van toepassing en derhalve niet bindend. Artikel 3 Offertes, opdrachten, afspraken Overeenkomsten en opzegging 3.1. Door SoHosted op verzoek van de Opdrachtgever uitgebrachte aanbiedingen, offertes of prijsopgaven hebben een geldigheidsduur van 14 (zegge: veertien) dagen na dagtekening van de offerte, aanbieding of prijsopgaveen zijn, tenzij anders overeengekomen, vrijblijvend. Zolang een offerte nog niet schriftelijk door een Opdrachtgever is aanvaard, kan de offerte op elk moment door SoHosted worden ingetrokken/herroepen. 3.2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Opdrachtgever een bestelling plaatst, akkoord is met de Algemene Voorwaarden en SoHosted de bestelling schriftelijk heeft geaccepteerd. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van SoHosted komt geen Overeenkomst tot stand en kan de bestelling niet worden behandeld. 3.3. Afspraken met ondergeschikte personeelsleden van SoHosted of door SoHosted ingeschakelde hulppersonen binden SoHosted niet tenzij deze afspraken door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikte personeelsleden zijn in dit kader aan te merken alle personeelsleden van SoHosted die niet vertegenwoordigingsbevoegd zijn. 3.4. Offertes, opdrachten, afspraken en Overeenkomsten bevatten alleen die goederen en Diensten die uitdrukkelijk in de schriftelijke bevestiging van SoHosted zijn gespecificeerd. 3.5. Elke door SoHosted aangegane offerte, opdracht, afspraak en Overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat SoHosted van voldoende kredietwaardigheid van de Opdrachtgever zal blijken, dit uitsluitend ter beoordeling van SoHosted. SoHosted is bovendien te allen tijde gemachtigd om de (aspirant-)Opdrachtgever zonder opgaaf van redenen te weigeren. 3.6. SoHosted is gerechtigd zich bij de uitvoering van een Overeenkomst door derden te laten bijstaan en/of die werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, dit alles zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever. 3.7. De Overeenkomst wordt steeds aangegaan voor de periode van twaalf (12) maanden, tenzij anders is overeengekomen. Tussentijdse opzegging is uitgesloten. 3.8. Een duurovereenkomst als bedoeld in het vorige lid wordt, indien geen opzegging door een der partijen heeft plaatsgevonden, stilzwijgend verlengd met de periode die is afgesproken in de laatst geldende Overeenkomst. Een duurovereenkomst kan door beide contractspartijen, uitsluitend schriftelijk, worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken vóór het aflopen van de contractsperiode. Ingeval van Dedicated hosting en Colocated hosting geldt voor partijen een opzegtermijn van tenminste één maand voor het aflopen van de contractsperiode. Uitdrukkelijk wordt hier opgemerkt, dat een verhuizing van een Domeinnaam naar een andere dienstverlener géén opzegging inhoudt. 3.9. Opzegging kan per post, per fax of per e-mail geschieden middels het Opzegformulier, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop SoHosted de opzegging ontvangt. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en de eventuele Domeinnaam te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van de Opdrachtgever. 3.10. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van SoHosted haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. 3.11. Indien een Domeinnaam door SoHosted op naam van SoHosted voor de Opdrachtgever is geregistreerd, wordt er medewerking verleend aan opdrachten van de Opdrachtgever met betrekking tot de verhuizing, overdracht of opzegging van deze Domeinnaam. Bij alle geschillen in en buiten rechte wordt de Opdrachtgever, die houder is van een dergelijke Domeinnaam de kans geboden de desbetreffende Domeinnaam op eigen titel over te nemen, mits alle openstaande facturen zijn voldaan. Indien de Opdrachtgever hier binnen 48 uur geen gehoor aan geeft, wordt de registratie van de Domeinnaam door SoHosted ongedaan gemaakt. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Bij de overdracht van de Domeinnaam wordt een nader te bepalen toeslag vastgesteld. 3.12. SoHosted zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten behartigen en streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal SoHosted de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van werkzaamheden. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 3.13. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SoHosted aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SoHosted worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SoHosted zijn verstrekt, heeft SoHosted het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 3.14. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor auteursrechtelijk beschermd materiaal dat in het resultaat zal worden gebruikt. Onder auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s en muziek. Artikel 4 Wijziging van de Overeenkomst 4.1. Door de Opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan SoHosted ter kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever. Hierbij geldt dat upgraden (het aangaan van een duurdere Dienst) bij SoHosted altijd mogelijk is waarbij Opdrachtgever het bij deze nieuw overeen te komen Dienst behorende hogere bedrag in rekening krijgt gebracht. Indien Opdrachtgever na het aangaan van de Overeenkomst de aangeboden Dienst wenst te downgraden (aangaan van een goedkopere Dienst) bij SoHosted geldt dat Opdrachtgever gedurende een periode gelijk aan de periode van de oorspronkelijke Overeenkomst het bedrag behorende bij de oorspronkelijke Overeenkomst verschuldigd is. Opdrachtgever heeft geen rechten op restitutie van gelden. 4.2. Wijzigingen door de Opdrachtgever in de oorspronkelijke opdracht, kunnen tot gevolg hebben dat de eerder overeengekomen levertijd buiten verantwoordelijkheid van SoHosted wordt overschreden. De Opdrachtgever vrijwaart SoHosted voor alle aansprakelijkheid, ook ten opzichte van derden, indien deze situatie zich voordoet. 4.3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 van dit artikel zal SoHosted geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SoHosted kunnen worden toegerekend. Artikel 5 Annulering 5.1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst binnen 8 dagen na het sluiten ervan annuleren. Opdrachtgever is in dat geval slechts de door SoHosted gemaakte onkosten verschuldigd. Opdrachtgever vrijwaart SoHosted tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de Overeenkomst en/of weigering van de goederen. 5.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel behoudt SoHosted zich alle rech­ten voor om volledige nakoming van de Overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorde­ren. Artikel 6 Verplichtingen van SoHosted, beschikbaarheid en beheer van de Dienst 6.1. SoHosted spant zich als een goede dienstverlener in zorg te dragen voor:- het verlenen van de in de Overeenkomst bepaalde Dienst(en); – het in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het Internet gemaakt kunnen worden; – de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden. 6.2. SoHosted kan geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het Internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik kan worden gemaakt van de Dienst(en). 6.3. SoHosted onthoudt zich van het inzien van persoonlijke E-mail en/of bestanden van Opdrachtgevers en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij SoHosted hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Opdrachtgever handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden. 6.4. SoHosted is in het geheel niet aansprakelijk voor vermissing, verwisseling, of beschadiging van gegevens door het gebruik van de Dienst, daaronder vallen via de servers van SoHosted verzonden (e-mail) berichten. 6.5. De Opdrachtgever zal geen gebruik kunnen maken van de geleverde Diensten waarop SoHosted onderhoud pleegt aan het benodigde materiaal. Opdrachtgever zal tijdig worden ingelicht over het onderhoud. SoHosted zal trachten dit onderhoud plaats te laten vinden op tijden dat de Opdrachtgever er de minste hinder van ondervindt, echter dit kan niet gegarandeerd worden. SoHosted kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemiste inkomsten van de Opdrachtgever op tijden van onderhoud. 6.6. SoHosted is met het oog op behoud en/of verbeteringen van kwaliteit en/of de veiligheid van de Dienst gerechtigd haar materiaal en haar dienstverlening aan te passen. Hieronder vallen onder andere openingstijden en de software samenstelling van de servers van SoHosted. Artikel 7 Prijzen en betaling 7.1. Alle op de Website van SoHosted genoemde prijzen alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. De Opdrachtgever is voorts de verdere kosten die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. 7.2. Alle facturen zullen door Opdrachtgever zonder enige korting of verrekening worden betaald in overeenstemming met de op de factuur dan wel in de bevestigende e-mail van SoHosted vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Opdrachtgever binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum betalen. Betaling geschiedt door overmaking op een door SoHosted aangewezen bank- of girorekening. De op deze bank-/giroafschriften van SoHosted aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. 7.3. De betalingsverplichting van de Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt, behoudens ingeval van een domeinnaamregistratie. Alsdan gaat de betalingsverplichting in wanneer de Opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst, akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden en SoHosted de bestelling schriftelijk heeft geaccepteerd. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat vanaf de dag van aanvang van de Overeenkomst tot en met de dag van rechtmatige beëindiging van de Overeenkomst. 7.4. De verschuldigde vergoeding wordt afhankelijk van de termijn waarvoor de Overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht en dient doorgaans per jaar vooraf te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Incidentele kosten worden tussentijds gefactureerd. 7.5. SoHosted behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen en zal de Opdrachtgever hiervan per e-mail uiterlijk dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte stellen. De Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, mits de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voorafgaande aan de prijswijziging is gesloten. Er bestaat geen recht op restitutie van gelden. 7.6. SoHosted behoudt zich het recht voor zonder aankondiging vooraf, alle prijzen jaarlijks te verhogen met een bepaald percentage. Dit percentage is maximaal gelijk aan vijf (5) procent vermeerderd met een percentage gelijk aan de stijging van de consumenten prijs index, zoals die is vastgesteld door het CBS, voor het jaar voorafgaand aan die van de prijsverhoging. Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door SoHosted toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is integraal onderdeel van de overeengekomen prijs. 7.7. Geen betaling kan worden opgeschort, zulks ook niet indien de Opdrachtgever meent enig recht van reclame te hebben. 7.8. Indien de Opdrachtgever niet tot betaling overgaat binnen de daarvoor gestelde termijn, zal hem een herinnering worden gezonden. Daarbij wordt een nadere termijn van betaling vastgesteld. Bij niet-nakoming binnen deze tweede termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. SoHosted is gerechtigd om het leveren van de Dienst stop te zetten en de account te verwijderen, inclusief daarmee gemoeid zijnde bestanden. Tevens is SoHosted gerechtigd vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, een vertragingsrente van 2% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand geldt, in rekening te brengen. De rente is onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar. In geval van liquidatie, surseance van betaling, schuldsanering of faillissement van de Opdrachtgever, dan wel ingeval beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van diens eigendommen, alsook bij overname van diens bedrijf door een derde, heeft SoHosted door het enkel plaatshebben van een van voornoemde omstandigheden het recht de Overeenkomst te ontbinden hetzij enig bedrag verschuldigd door de Opdrachtgever, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten. 7.9. Bij automatische incasso geldt dat de Opdrachtgever in verzuim is, vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd. 7.10. Indien de Opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, dan kan hij of zij de bezwaren binnen twee weken na factuurdatum aan SoHosted elektronisch kenbaar maken via het volgende E-mail adres:info@sohosted.com. Na ontvangst van het bezwaar zal SoHosted een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Het indienen van bezwaar laat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking. 7.11. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die worden gemaakt met betrekking tot de invordering van door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal € 37.00 (ex. BTW), afhankelijk van de hoogte van de hoofdsom en duur van de incassoprocedure, onverminderd het recht van SoHosted tot vordering van andere door haar geleden schade. 7.12. Betalingen strekken eerst tot betaling van de kosten en rente als bedoeld in het achtste lid van dit artikel en tenslotte tot betaling van de hoofdsom, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Artikel 8 Betaling bij Dedicated en Colocated Hosting 8.1. In afwijking van het bepaalde in artikel 7.4 en met inachtneming van het gestelde in artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden dient de verschuldigde vergoeding bij Overeenkomsten met een looptijd van 1 (zegge één) jaar, per maand vooruit te worden voldaan. 8.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 14.8 en 3.10 van deze Algemene Voorwaarden kan SoHosted zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, derden inschakelen om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, kunnen in afwijking van het bepaalde in artikel 7.1 van deze Algemene Voorwaarden, de tarieven van desbetreffende derde worden gehanteerd. 8.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden zal SoHosted de Opdrachtgever bij overschrijding van het maandelijks toegestane verbruik van dataverkeer niet op de hoogte brengen. De overige artikelen blijven onverkort van kracht met dien verstande dat daar waar gesproken wordt van Webruimte, tevens Webserver gelezen dient te worden. Artikel 9 Levering en Leveringstermijnen 9.1. Levering van de Diensten geschiedt na totstandkoming van de Overeenkomst en na opdracht en aanlevering, schriftelijk dan wel per E-mail, van de door SoHosted bepaalde noodzakelijke gegevens en documenten of op een later af te spreken tijdstip. 9.2.Een afgesproken levertijd kan nimmer als fatale termijn gelden. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan de Opdrachtgever. In geval van overmacht aan de zijde van SoHosted zal de termijn van overschrijding worden verlengd met de termijn van de overmacht. 9.3.Bij aanvraag en registratie van een Domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een leveringstijd van doorgaans maximaal 1 (zegge: één) week. 9.4. Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van zaken van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben Overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 (Betaling) van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 10 Voorbehoud en eigendom van rechten 10.1. Alle aan de Opdrachtgever geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk blijven eigendom van SoHosted totdat alle verschuldigde bedragen aan SoHosted zijn voldaan, hiermee worden ook de kosten uit artikel 7 en 8 bedoeld. 10.2. Rechten worden aan de Opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt, hieronder vallen ook de kosten van artikel 7 en 8. Artikel 11 Reclame 11.1. De Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren. Indien dit niet gebeurt, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van SoHosted. 11.2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, had kunnen worden geconstateerd of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet, dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van SoHosted. 11.3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde Diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. 11.4. Reclame laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking. Artikel 12 Dataverkeer 12.1. Het toegestane verbruik van dataverkeer komt overeen met de hoeveelheden zoals vermeld bij de verschillende pakketten op de Website van SoHosted of zoals vermeld in de Overeenkomst. Indien de Website of Webserver van de Opdrachtgever meer dataverkeer verbruikt dan maandelijks is toegestaan, zal SoHosted de Opdrachtgever per E-mail op de hoogte brengen van deze overschrijding. Een en ander geldt niet ten aanzien van Dedicated hosting en Colocated hosting. 12.2. De Opdrachtgever zal in de gelegenheid worden gesteld om een toeslag te betalen op de overschreden hoeveelheid dataverkeer. Indien de Opdrachtgever aangeeft deze toeslag niet te zullen voldoen, zal hij of zij tot uiterlijk 48 uur na desbetreffende mededeling in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige Website of Webserver elders onder te brengen, mits hij of zij aan alle overige verplichtingen jegens SoHosted heeft voldaan. 12.3. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van de gelegenheid om de Website of Webserver elders onder te brengen dan wel te verwijderen, is SoHosted gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige Website of Webserver te verwijderen dan wel op non-actief te stellen. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. Het verwijderen van de Website of de Webserver laat de betalingsverplichting van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen schorsende werking. Artikel 13 Geheimhouding en gegevensverwerking 13.1. Zowel Opdrachtgever als SoHosted zullen alle vertrouwelijke informatie welke zij uitwisselen strikt geheim houden en deze niet verstrekken aan derden, een en ander met inachtneming van hetgeen overigens in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. 13.2. De Opdrachtgever geeft SoHosted hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van SoHosted en op te nemen in een databestand dat SoHosted aanlegt in het kader van haar Dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd. 13.3. De Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van SoHosted. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dat te allen tijde schriftelijk aan SoHosted kenbaar maken. 13.4. De Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van SoHosted zijn opgeslagen. 13.5. SoHosted spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen. 13.6 Opdrachtgever dient zich bewust te zijn van het feit dat bij aanvraag van een domeinnaam zijn persoonsgegevens kenbaar kunnen worden via een whois. SoHosted kan op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Artikel 14 Verplichtingen van de Opdrachtgever 14.1. De Opdrachtgever is verplicht tot betaling op de wijze zoals bepaald in artikel 7 en 8 van deze Algemene Voorwaarden. 14.2. De Opdrachtgever is verplicht om door SoHosted verstrekte aanmeldingsformulieren volledig en correct in te vullen. Onjuiste en onvolledige aanmeldingsformulieren worden niet in behandeling genomen. 14.3. De Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden. 14.4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het systeem en de Webruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen: – Het ongevraagd verzenden van E-mail met soortgelijke inhoud en/of het posten van wervende berichten in nieuwsgroepen op het Internet (spamming). Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere dienstverlener wordt verstuurd met referentie aan een Website, Domeinnaam, E-mail adres of andere Dienst bij SoHosted; – Het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden; – Het verspreiden en/of openbaar maken van onrechtmatige en/of strafbare gegevens, waaronder racistische uitingen, kinderpornografie, crimineel dataverkeer, en beledigende uitingen; – Het wederrechtelijk binnendringen in andere computers of computersystemen op het Internet (hacking), waarbij de Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten. Hieronder vallen ook de servers van SoHosted; – Het bewust of onbewust overbelasten van de server; – Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen; – Het schenden van de privacy van derden, zich discriminerend uitlaten over derden en het schaden van de openbare orde. 14.5. De Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers en/of Internetgebruikers te hinderen en/of schade toe te brengen aan systemen. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om processen of programma’s -al dan niet via de Webserver- op te starten, welke SoHosted, overige Opdrachtgevers en/of Internetgebruikers hinder of schade kan toebrengen. In dezen is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de zijde van de Opdrachtgever, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde server. SoHosted is gerechtigd om bij constatering van hinder, dan wel bij toebrenging van schade de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten. SoHosted zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van SoHosted kan worden verlangd. Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook aan de kant van de Opdrachtgever. 14.6.Het is de Opdrachtgever toegestaan om Scripts te gebruiken, mits deze Scripts goed geconfigureerd zijn. SoHosted is gerechtigd om bij constatering van overlast als gevolg van een foutief geconfigureerd Script, dan wel als gevolg van het veelvuldig aanroepen van een Script, de prestatie van haar kant (tijdelijk) op te schorten. SoHosted zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van SoHosted kan worden verlangd. Nimmer kan hierbij enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook van de kant van de Opdrachtgever. 14.7. De Opdrachtgever is te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Account. In navolging hiervan is de Opdrachtgever verplicht zijn Accountgegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Indien de Opdrachtgever meent, dat derden zich wederrechtelijk toegang hebben verschaft tot de Dienst, is hij of zij verplicht hier direct melding van te maken bij SoHosted. Deze melding kan worden gericht aan het volgende e-mailadres: info@sohosted.com 14.8.Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zijn Account, de Handleiding of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, danwel te gebruiken voor het hosten van websites die materiaal bevatten dat auteursrechtelijk is beschermd tenzij SoHosted hiervoor uitdrukkelijk Schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de Opdrachtgever wel toegestaan door een derde een Website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. 14.9. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde Dienst op een dusdanige manier te gebruiken die de werking van de servers van SoHosted en de levering van de Dienst aan andere Opdrachtgevers niet belemmert. 14.10. Indien SoHosted op de gehuurde ruimte van de Opdrachtgever data aantreft welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden in de breedste zin des woords, behoudt SoHosted zich het recht deze zonder enig overleg te verwijderen en hier eventuele overheidsinstanties over in te lichten. 14.11. SoHosted houdt zich het recht voor om aan Opdrachtgever de toegang tot de Dienst te ontzeggen zonder dat bij Opdrachtgever of enige derde recht bestaat op teruggave van gelden, indien Opdrachtgever in strijd handelt met de voorgaande artikelen en de nog te volgen artikelen van deze Algemene Voorwaarden. 14.12. SoHosted zal wegens weigering van toegang tot de Dienst op grond van deze Algemene Voorwaarden nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Opdrachtgever vrijwaart SoHosted voor alle aanspraken van derden met het oog op dit artikel. Opdrachtgever is te allen tijde aansprakelijk voor eventuele schade die SoHosted of derden oplopen als gevolg van het niet naleven van het gestelde in deze Algemene Voorwaarden. 14.13. De Opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem te verkrijgen. 14.14. De Opdrachtgever draagt zorg voor de opslag van back-ups en andere relevante gegevens. SoHosted kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies van de hiervoor bedoelde gegevens. 14.15. De Opdrachtgever is gebonden aan de hoeveelheid Webruimte zoals beschreven in de Overeenkomst. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. 14.16. De Opdrachtgever geeft bij het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan SoHosted zijn persoonsgegevens op te nemen in de Persoonsregistratie van SoHosted welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze Persoonsregistratie bevat tevens Accountgegevens alsook verbruiksgegevens en is slechts toegankelijk voor SoHosted. De Persoonregistratie wordt niet aan derden verstrekt, tenzij SoHosted hiertoe krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is. Artikel 15 Aanvraag domeinnamen 15.1. SoHosted bemiddelt alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de Opdrachtgever en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreert kan SoHosted hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. 15.2. Indien een aangevraagde domeinnaam door Opdrachtgever niet meer beschikbaar is op het moment dat SoHosted de aanvraag indient bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de Opdrachtgever de aanvraag indiende bij SoHosted, kan SoHosted op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam. 15.3. Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Opdrachtgever. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Opdrachtgever vrijwaart SoHosted tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam. 15.4. Registratie van de domeinnaam vindt plaats na Opdrachtgever de factuur voor de betreffende dienst heeft voldaan. Artikel 16 Klachten 16.1. SoHosted neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op de Diensten, gedragingen en/of handelingen van haar Opdrachtgevers. Klachten over door SoHosted geleverde service en geleverde Diensten dienen door de Opdrachtgever binnen 6 dagen na ontvangst van de Dienst, dan wel uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming, indien de Opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken,schriftelijk te worden gemeld aan SoHosted. Men kan hiervoor gebruikmaken van het volgende e-mailadres: info@sohosted.com. De klacht dient vergezeld te gaan van alle relevante gegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht Na voornoemde termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn recht verwerkt. De klacht wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst door SoHosted in behandeling genomen. De klager wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht over de wijze waarop de klacht afgehandeld zal worden. 16.2. Indien een klacht gegrond is, zal SoHosted de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 16.3. SoHosted spant zich in klachten omtrent handelingen en/of gedragingen door klanten van Opdrachtgevers of Opdrachtgevers van SoHosted zo goed mogelijk te behandelen. De gebruiker van het Internet kan klachten over misbruik, spamming en/of illegale handelingen binnen 8 dagen, nadat het voorval had behoren te worden geconstateerd, uitsluitend elektronisch melden via het volgende E-mail adres: info@sohosted.com. De klacht dient vergezeld te gaan van alle relevante gegevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht. De klacht wordt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, door SoHosted in behandeling genomen. De klager wordt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de klacht op de hoogte gebracht over de wijze waarop de klacht afgehandeld zal worden. 16.4. Het indienen van een klacht laat alle verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking. Artikel 17 Garanties en aansprakelijkheid van SoHosted 17.1. Indien Opdrachtgever aan SoHosted informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt dan wel doet toekomen, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 17.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de Overeenkomst het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden dan wel enige andere vorm van intellectuele eigendom. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de gever. 17.3. SoHosted is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar SoHosted weinig of geen invloed op kan uitoefenen. SoHosted kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met SoHosted of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met SoHosted. 17.4. In afwijking van het bepaalde in artikel 17.3 van deze Algemene Voorwaarden, is SoHosted ingeval van grove schuld of opzet slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van SoHosted voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst. 17.5. SoHosted is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen en/of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. SoHosted kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. 17.6. SoHosted is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de Opdrachtgever op zijn Website of Webserver gepubliceerd materiaal. Indien er conform artikel 16.3 van deze Algemene Voorwaarden melding wordt gemaakt van wederrechtelijk handelen door de Opdrachtgever, rust op SoHosted een onderzoeksplicht. 17.7. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die SoHosted en derden mochten lijden ten gevolge van een aan de Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verbintenis, voortvloeiende uit de Overeenkomst. 17.8. De Opdrachtgever dient SoHosted per direct Schriftelijk dan wel per E-mail op de hoogte te brengen van alle relevante wijzigingen in zijn gegevens. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, is hij of zij aansprakelijk voor alle schade die SoHosted als gevolg daarvan lijdt. 17.9. SoHosted kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en of beschadiging van enige data van de Opdrachtgever welke bij onderhoud en/of een storing optraden. Opdrachtgever vrijwaart SoHosted dan ook van iedere aansprakelijkheid. 17.10. SoHosted kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gemiste inkomsten door enige downtime van de servers en of onderhoud hieraan. Opdrachtgever vrijwaart SoHosted dan ook van enige aansprakelijkheid. 17.11. In alle gevallen van een uiteindelijke aansprakelijkheid is SoHosted slechts aansprakelijk, ongeacht de daadwerkelijke omvang van de schade, tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever het afgelopen jaar voor de betreffende dienst heeft betaald. Indien middels uitspraak van de aansprakelijkheidsverzekeraar van SoHosted is vast komen te staan dat de aansprakelijkheid van SoHosted een omvang heeft groter dan het bedrag dat de opdrachtgever het afgelopen jaar voor de betreffende dienst heeft betaald, is SoHosted slechts aansprakelijk tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. 17.12. De Opdrachtgever vrijwaart SoHosted voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het wederrechtelijke, dan wel het onzorgvuldige gebruik van de aan de Opdrachtgever geleverde Dienst(en). Artikel 18 Overmacht 18.1. Onder Overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan de situatie dat SoHosted zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien waren en als gevolg waarvan SoHosted niet in staat is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen door klanten van SoHosted veroorzaakt, storingen in de hardware en software, storingen in de verbinding met het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en storingen als gevolg van wederrechtelijk handelen van derden. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen zijdens SoHosted opgeschort tot op het moment dat SoHosted alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat SoHosted in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming en zonder dat SoHosted tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. 18.2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan een maand is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 18.3. Voorzover SoHostedten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SoHostedgerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. Artikel 19 Ontbinding 19.1. Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk en/of niet tijdig voldoet aan enige uit een met SoHosted gesloten Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de Opdrachtgever in staat is om aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens SoHosted te voldoen, is SoHosted te allen tijde gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen SoHosted Dienst(en) op te schorten, hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat SoHosted tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan SoHosted verder toekomende rechten. 19.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.11 en 14.8 van deze Algemene Voorwaarden heeft SoHosted het recht om de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling ofrechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en/of de Dienst(en) te staken indien de Opdrachtgever: a. valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven aan SoHosted; b. nagelaten heeft juiste gegevens en/of wijzigingen door te geven aan SoHosted; c. de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; d. in strijd handelt met het bepaalde in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden; e. oneigenlijk gebruik maakt van het Internet; f. informatie verspreidt, die in strijd is met de (inter)nationale wet- en regelgeving; g. informatie verspreidt, die in strijd is met de algemeen aanvaarde waarden en normen; h. informatie verspreidt, die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden; i. in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; j. surséance van betaling heeft aangevraagd; k. het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren; l. onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden. 19.3. De omstandigheid als bedoeld in artikel 18.1 en 7.5 van deze Algemene Voorwaarden wordt beschouwd als grond voor ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst. 19.4. SoHosted is ingeval van ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd de registratie van de Domeinnaam te doen beëindigen. Opdrachtgever zal na de ontbinding niet meer vertegenwoordigd worden door SoHosted. Bij beëindiging van de registratie zal het gebruik van de Domeinnaam ontzegd worden en zal de inschrijving daarvan doorgehaald worden in het register. 19.5 Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van de Resellermodule, is SoHosted ingeval van ontbinding van de Overeenkomst gerechtigd het totale klantenbestand van de Opdrachtgever over te nemen, teneinde deze klanten de mogelijkheid te bieden het gebruik van de Dienst(en) voort te laten duren. Artikel 20 Buitengebruikstelling 20.1. SoHosted heeft het recht geleverde Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, indien de Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens SoHosted niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. SoHosted zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen, tenzij zulks in redelijkheid niet van SoHosted kan worden verlangd. De opgelegde beperking dan wel de buitengebruikstelling laat de overige verplichtingen van de Opdrachtgever onverlet en heeft aldus geen opschortende werking. Artikel 21 Intellectuele eigendomsrechten SoHosted 21.1. Al hetgeen is gepubliceerd op de website van SoHosted valt onder de intellectuele eigendom van SoHosted. Niets mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van SoHosted. Alle rechten voorbehouden. 21.2. Het is de Opdrachtgever toegestaan de op de Website van SoHosted aanwezige software te downloaden en te gebruiken terzake van de Diensten van SoHosted. 21.3. De Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom terzake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. “shareware”) te respecteren en vrijwaart SoHosted terzake van enige aanspraak. Artikel 22 Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden 22.1. SoHosted behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. 22.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. 22.3. Wijzigingen worden naar keuze van SoHosted op de website van SoHosted (www.SoHosted.nl) bekend gemaakt danwel per e-mail. 22.4. Indien Opdrachtgever aangeeft niet akkoord te gaan met de wijzigingen, behoudt SoHosted zich het recht voor de Diensten per ingang van de nieuwe Algemene Voorwaarden te beëindigen, zonder enige teruggaaf van reeds betaalde gelden voor afgenomen Diensten. Artikel 23 Toepasselijk recht en geschillen 23.1. Op alle door of namens SoHosted gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen SoHosted en de wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SoHosted haar vestigingsplaats heeft. 23.2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. SoHosted en de Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden.
 ARTIKEL 1. DEFINITIES De navolgende begrippen hebben in deze Overeenkomst de navolgende betekenis: Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van SoHosted (www.sohosted.com/over/voorwaarden/) Beschikbaarheid: de totale tijdsduur waarin de Opdrachtgever daadwerkelijk van de dienstverlening gebruik heeft kunnen maken uitgedrukt in een percentage van de totale tijdsduur gemeten gedurende één kalendermaand. Geplande onderhoudswerkzaamheden worden niet meegerekend. Dataverkeer: het dataverkeer wordt berekend op basis van de “Optelmethode”. Dienst: het aan Opdrachtgever verlenen van een Gebruiksrecht ten aanzien van de Apparatuur onder de in deze Overeenkomst en Algemene Voorwaarden bepaalde voorwaarden. Er is in geen geval sprake van huur zoals bedoeld in artikel 7:201 Burgerlijk Wetboek e.v. Gebruiksrecht: het recht tot gebruik van de Apparatuur conform deze Overeenkomst. Optelmethode: De hoeveelheid data (gegevens) die van en naar het netwerk van SoHosted door de Apparatuur wordt gegenereerd (zowel inkomend als uitgaand). Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Overeenkomst: Deze overeenkomst inclusief alle Bijlagen. Werktijden: Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd Nederlandse nationale feestdagen, van 09:00 tot 17:00 uur. ARTIKEL 2. INHOUD VAN DE DIENST 2.1 SoHosted verleent hierbij aan Opdrachtgever voor de duur en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst een exclusief recht tot gebruik van de Apparatuur. 2.2 Opdrachtgever is vrij de Apparatuur te gebruiken voor welk doel dan ook waarbij hij rekening dient te houden met het in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van SoHosted bepaalde. 2.3 Opdrachtgever heeft geen fysieke toegang tot de Apparatuur (in de Rackruimte) en het datacentrum waar de Apparatuur is geplaatst. Indien Opdrachtgever specifieke aanpassingen wenst dient hij contact op te nemen met SoHosted. Voor extra werkzaamheden kunnen door SoHosted extra kosten in rekening worden gebracht. 2.4 SoHosted verleent Opdrachtgever toegang tot de Apparatuur door Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en een wachtwoord te verschaffen waarmee hij toegang heeft tot een administratief account en de beheersoftware om de Apparatuur te beheren. 2.5 Opdrachtgever dient de door hem op de Apparatuur geïnstalleerde software up-to-date te houden. SoHosted is in geen geval aansprakelijk voor het niet functioneren van enige applicatie van Opdrachtgever. 2.6 Indien Opdrachtgever aanvullende Diensten wenst af te nemen van SoHosted, gelden de tarieven van SoHosted van dat moment. 2.7 SoHosted is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de opgeslagen gegevens.  ARTIKEL 3. OPLEVERING EN ACCEPTATIE VAN DE APPARATUUR  3.1 SoHosted zal zich inspannen de Dienst voor of op de Opleveringsdatum te leveren door Opdrachtgever toegang, geen fysieke, te verschaffen tot de Apparatuur. De door SoHosted opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen.  3.2 Na oplevering van de Apparatuur zal Opdrachtgever de Apparatuur (doen) installeren en configureren, tenzij overeengekomen is dat SoHosted voor de installatie dan wel configuratie zal zorgdragen. De installatie zal geschieden op een vooraf afgesproken tijdstip, tenzij anders overeengekomen.  ARTIKEL 4. GEBRUIKSVOORWAARDEN 4.1 Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht van de Apparatuur maar dient zich daarbij aan de in deze Overeenkomst gestelde voorwaarden te houden. 4.2 Opdrachtgever zal SoHosted op diens verzoek alle informatie en medewerking verlenen die SoHosted naar diens redelijk oordeel nodig heeft om de Dienst te verlenen. Dit omvat mede eventuele inlogcodes, codes voor software en manuals. 4.3 Opdrachtgever mag de Dienst onderverhuren of anderszins ter beschikking stellen aan haar klanten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele schade welke is veroorzaakt door een klant van Opdrachtgever zal op Opdrachtgever worden verhaald. 4.4 Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Dienst te allen tijde in overeenstemming is met het toepasselijke recht. 4.5 De rechten op de aan Opdrachtgever toegekende IP-adressen berusten bij SoHosted en/of haar toeleverancier(s). 4.6 Indien Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst is SoHosted per direct gerechtigd haar dienstverlening ten aanzien van Opdrachtgever voor onbepaalde tijd op te schorten.  ARTIKEL 5. RESELLING 5.1 Indien Opdrachtgever producten of diensten van SoHosted aan haar klanten wederverkoopt, -verhuurt of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stelt geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 5.2 Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens SoHosted overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van SoHosted is. 5.3 Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van SoHosted. 5.4 Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als SoHosted Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). SoHosted kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt. 5.5 Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens SoHosted. 5.6 SoHosted zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij SoHosted een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden. 5.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van SoHosted te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van SoHosted voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van SoHosted. 5.8 Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of Netwerken van SoHosted. 5.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt SoHosted het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.  ARTIKEL 6. CONTACTPERSONEN 6.1 Bijlage 1 bij deze Overeenkomst vermeldt de contactpersonen voor administratieve en operationele aangelegenheden.  ARTIKEL 7. EIGENDOM 7.1 De Apparatuur is en blijft eigendom van SoHosted. ARTIKEL 8. GARANTIES EN VRIJWARINGEN 8.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 staat SoHosted er jegens Opdrachtgever voor in dat: a. hij gerechtigd is tot het verlenen van het Gebruiksrecht; b. alle Diensten zullen worden verricht naar de eisen van goed vakmanschap. 8.2 Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Apparatuur in overeenstemming zal zijn met alle toepasselijke wettelijke voorschriften. 8.3 Opdrachtgever zal SoHosted vrijwaren voor schade aan zaken van SoHosted en van derden. 8.4 Opdrachtgever zal SoHosted tevens vrijwaren voor vorderingen van derden terzake van deze Overeenkomst en de nakoming daarvan, daarover begrepen doch niet beperkt tot vorderingen van klanten van Opdrachtgever en derden. 8.5 Opdrachtgever vrijwaart en zal SoHosted schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het Dataverkeer of de informatie/gegevens op de Apparatuur dan wel gegevensdragers afkomstig van Opdrachtgever dan wel gegevens van een klant van Opdrachtgever. ARTIKEL 9. DUUR EN BEËINDIGING 9.1 Het Gebruiksrecht en de verplichting tot het leveren van de Dienst gaat in op de Opleveringsdatum en geldt gedurende een periode van 1 maand na eerstgenoemde datum, en wordt na afloop van deze periode met een termijn van een (1) maand stilzwijgend verlengd, tenzij één van de Partijen de andere ten minste één (1) week voor het aflopen van de lopende termijn middels een opzegformulier bericht geen verlenging te wensen. 9.2. Opzegging kan per post, per fax of per e-mail geschieden middels het Opzegformulier, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop SoHosted de opzegging ontvangt. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en de eventuele Domeinnaam te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van de Opdrachtgever. 9.3 SoHosted heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen: a. Indien Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst en een dergelijke tekortkoming niet binnen 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld; b. Indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren. ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 10.1 De aansprakelijkheid van SoHosted voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door SoHosted van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van SoHosted, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 500,= (exclusief BTW). 10.2 De totale aansprakelijkheid van SoHosted voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 500.000,= per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 10.3 Aansprakelijkheid van SoHosted voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens, gegevens op de Apparatuur en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 10.4 Buiten de in artikel 10.1 en 10.2 genoemde gevallen rust op SoHosted geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10.1 tot en met 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SoHosted. 10.5 De aansprakelijkheid van SoHosted wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SoHosted onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SoHosted ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SoHosted in staat is adequaat te reageren. 10.6 SoHosted is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie artikel 14). 10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SoHosted meldt. ARTIKEL 11. BETALING 11.1 Opdrachtgever dient de door SoHosted uitgeschreven rekening maandelijks vooraf via overmaking te voldoen. Indien Opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso aan SoHosted heeft verstrekt is het SoHosted toegestaan vanaf de datum van de rekening het verschuldigde bedrag van het bij SoHosted bekende rekeningnummer van Opdrachtgever af te schrijven. 11.2 Vergoedingen welke afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening worden gebracht. 11.3 Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Bij automatische incasso geldt dat de Opdrachtgever in verzuim is vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd. 11.4 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 11.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 11.6 In bovenstaande gevallen heeft SoHosted voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, onverminderd het recht van SoHosted vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. 11.7 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan SoHosted nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan SoHosted de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. 11.8 SoHosted is gerechtigd de gehanteerde prijzen voor deze Dienst in deze Overeenkomst op elk moment te verhogen. SoHosted zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, mits de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voorafgaande aan de prijswijziging is gesloten. Artikel 11 lid 8 en 9 maken een uitzondering op het recht van Opdrachtgever om bij een prijsverhoging de Overeenkomst te beëindigen. Indien SoHosted de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is SoHosted gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtgever, door te voeren. 11.9 SoHosted is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari, te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen. 11.10 SoHosted is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen: – Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; – Indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door stroomleverancier(s); – Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op SoHosted rustende verplichting ingevolge de wet. ARTIKEL 12. ONDERHOUD 12.1 SoHosted heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. SoHosted zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling (geplande onderhoudswerkzaamheden) of via de nieuwspagina op de website. SoHosted is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 12.2 Uitgesloten van de 14 dagen meldingsplicht zijn noodreparaties/spoedonderhoud. ARTIKEL 13. DATAVERKEER 13.1 SoHosted kan een maximum stellen aan de hoeveelheid Dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is SoHosted bevoegd aanvullende kosten in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra Dataverkeer. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand.  ARTIKEL 14. OVERMACHT 14.1 Onder overmacht wordt in deze Overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SoHosted geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SoHosted niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat SoHosted door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SoHosted kan worden gevergd. 14.2 SoHosted kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 14.3 Voor zover SoHosted ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SoHosted gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.  ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING 15.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen, waaronder de inhoud van deze Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen. 15.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.  ARTIKEL 16. SLOTBEPALINGEN 16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 16.2 Op deze Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van SoHosted van aanvullende toepassing. In het geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit deze Overeenkomst. Indien een bepaling uit deze Overeenkomst tevens voorkomt in de Algemene Voorwaarden, komt de bepaling uit de Algemene Voorwaarden te vervallen. 16.3 Verandering in management of rechtsvorm van SoHosted heeft geen invloed op de Overeenkomst. 16.4 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Leeuwarden. 16.5 De door SoHosted ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en gedane metingen, waaronder Monitoring, betreffende de Diensten dan wel de Rackruimte gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever. 16.6 Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen van deze Overeenkomst zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.  BIJLAGE 1. CONTACTPERSONEN SoHosted Klantenservice (administratief) 0512-571640 info@sohosted.com  SoHosted Support (technisch) 0512-571640 support@sohosted.com 
 ARTIKEL 1. DEFINITIES De navolgende begrippen hebben in deze Overeenkomst de navolgende betekenis: Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van SoHosted Beschikbaarheid: de totale tijdsduur waarin de Opdrachtgever daadwerkelijk van de dienstverlening gebruik heeft kunnen maken uitgedrukt in een percentage van de totale tijdsduur gemeten gedurende één kalendermaand. Geplande onderhoudswerkzaamheden worden niet meegerekend. Dataverkeer: het dataverkeer wordt berekend op basis van de “Optelmethode”. Dienst: het aan Opdrachtgever verlenen van een Gebruiksrecht ten aanzien van de Apparatuur onder de in deze Overeenkomst en Algemene Voorwaarden bepaalde voorwaarden. Er is in geen geval sprake van huur zoals bedoeld in artikel 7:201 Burgerlijk Wetboek e.v. Gebruiksrecht: het recht tot gebruik van de Apparatuur conform deze Overeenkomst. Opleveringsdatum: 26/07/2014 Optelmethode: De hoeveelheid data (gegevens) die van en naar het netwerk van SoHosted door de Apparatuur wordt gegenereerd (zowel inkomend als uitgaand). Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld. Overeenkomst: Deze overeenkomst inclusief alle Bijlagen.. Werktijden: Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd Nederlandse nationale feestdagen, van 09:00 tot 17:00 uur. ARTIKEL 2. INHOUD VAN DE DIENST 2.1 SoHosted verleent hierbij aan Opdrachtgever voor de duur en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst een exclusief recht tot gebruik van de Apparatuur. 2.2 Opdrachtgever is vrij de Apparatuur te gebruiken voor welk doel dan ook waarbij hij rekening dient te houden met het in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van SoHosted bepaalde. 2.3 Opdrachtgever heeft geen fysieke toegang tot de Apparatuur (in de Rackruimte) en het datacentrum waar de Apparatuur is geplaatst. Indien Opdrachtgever specifieke aanpassingen wenst dient hij contact op te nemen met SoHosted. Voor extra werkzaamheden kunnen door SoHosted extra kosten in rekening worden gebracht. 2.4 SoHosted verleent Opdrachtgever toegang tot de Apparatuur door Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en een wachtwoord te verschaffen waarmee hij toegang heeft tot een administratief account en de beheersoftware om de Apparatuur te beheren. 2.5 Opdrachtgever dient de door hem op de Apparatuur geïnstalleerde software up-to-date te houden. SoHosted is in geen geval aansprakelijk voor het niet functioneren van enige applicatie van Opdrachtgever. 2.6 Indien Opdrachtgever aanvullende Diensten wenst af te nemen van SoHosted, gelden de tarieven van SoHosted van dat moment. 2.7 SoHosted is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de opgeslagen gegevens. ARTIKEL 3. OPLEVERING EN ACCEPTATIE VAN DE APPARATUUR 3.1 SoHosted zal zich inspannen de Dienst voor of op de Opleveringsdatum te leveren door Opdrachtgever toegang, geen fysieke, te verschaffen tot de Apparatuur. De door SoHosted opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen. 3.2 Na oplevering van de Apparatuur zal Opdrachtgever de Apparatuur (doen) installeren en configureren, tenzij overeengekomen is dat SoHosted voor de installatie dan wel configuratie zal zorgdragen. De installatie zal geschieden op een vooraf afgesproken tijdstip, tenzij anders overeengekomen.  ARTIKEL 4. GEBRUIKSVOORWAARDEN 4.1 Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht van de Apparatuur maar dient zich daarbij aan de in deze Overeenkomst gestelde voorwaarden te houden. 4.2 Opdrachtgever zal SoHosted op diens verzoek alle informatie en medewerking verlenen die SoHosted naar diens redelijk oordeel nodig heeft om de Dienst te verlenen. Dit omvat mede eventuele inlogcodes, codes voor software en manuals. 4.3 Opdrachtgever mag de Dienst onderverhuren of anderszins ter beschikking stellen aan haar klanten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele schade welke is veroorzaakt door een klant van Opdrachtgever zal op Opdrachtgever worden verhaald. 4.4 Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Dienst te allen tijde in overeenstemming is met het toepasselijke recht. 4.5 De rechten op de aan Opdrachtgever toegekende IP-adressen berusten bij SoHosted en/of haar toeleverancier(s). 4.6 Indien Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst is SoHosted per direct gerechtigd haar dienstverlening ten aanzien van Opdrachtgever voor onbepaalde tijd op te schorten.  ARTIKEL 5. RESELLING 5.1 Indien Opdrachtgever producten of diensten van SoHosted aan haar klanten wederverkoopt, -verhuurt of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stelt geldt voorts het in dit artikel bepaalde. 5.2 Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens SoHosted overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van SoHosted is. 5.3 Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van SoHosted. 5.4 Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als SoHosted Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). SoHosted kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt. 5.5 Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens SoHosted. 5.6 SoHosted zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij SoHosted een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden. 5.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van SoHosted te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van SoHosted voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van SoHosted. 5.8 Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of Netwerken van SoHosted. 5.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt SoHosted het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.  ARTIKEL 6. CONTACTPERSONEN 6.1 Bijlage 1 bij deze Overeenkomst vermeldt de contactpersonen voor administratieve en operationele aangelegenheden.  ARTIKEL 7. EIGENDOM 7.1 De Apparatuur is en blijft eigendom van SoHosted. ARTIKEL 8. GARANTIES EN VRIJWARINGEN 8.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 staat SoHosted er jegens Opdrachtgever voor in dat: a. hij gerechtigd is tot het verlenen van het Gebruiksrecht; b. alle Diensten zullen worden verricht naar de eisen van goed vakmanschap. 8.2 Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Apparatuur in overeenstemming zal zijn met alle toepasselijke wettelijke voorschriften. 8.3 Opdrachtgever zal SoHosted vrijwaren voor schade aan zaken van SoHosted en van derden. 8.4 Opdrachtgever zal SoHosted tevens vrijwaren voor vorderingen van derden terzake van deze Overeenkomst en de nakoming daarvan, daarover begrepen doch niet beperkt tot vorderingen van klanten van Opdrachtgever en derden. 8.5 Opdrachtgever vrijwaart en zal SoHosted schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het Dataverkeer of de informatie/gegevens op de Apparatuur dan wel gegevensdragers afkomstig van Opdrachtgever dan wel gegevens van een klant van Opdrachtgever. ARTIKEL 9. DUUR EN BEËINDIGING 9.1 Het Gebruiksrecht en de verplichting tot het leveren van de Dienst gaat in op de Opleveringsdatum en geldt gedurende een periode van 1 maand na eerstgenoemde datum, en wordt na afloop van deze periode met een termijn van een (1) maand stilzwijgend verlengd, tenzij één van de Partijen de andere ten minste één (1)  week voor het aflopen van de lopende termijn middels een opzegforumulier bericht geen verlenging te wensen. 9.2. Opzegging kan per post, per fax of per e-mail geschieden middels het Opzegformulier, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop SoHosted de opzegging ontvangt. Bij opzegging dienen de persoonsgegevens en de eventuele Domeinnaam te worden vermeld. Tevens dient de opzegging voorzien te zijn van de handtekening van de Opdrachtgever. 9.3 SoHosted heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen: a. indien Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst en een dergelijke tekortkoming niet binnen 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld; b. indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren. ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID 10.1 De aansprakelijkheid van SoHosted voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door SoHosted van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van SoHosted, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 500,= (exclusief BTW). 10.2 De totale aansprakelijkheid van SoHosted voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 500.000,= per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 10.3 Aansprakelijkheid van SoHosted voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens, gegevens op de Apparatuur en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van haar gegevens (data) en de data van haar klanten. 10.4 Buiten de in artikel 10.1 en 10.2 genoemde gevallen rust op SoHosted geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10.1 tot en met 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SoHosted. 10.5 De aansprakelijkheid van SoHosted wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SoHosted onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SoHosted ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SoHosted in staat is adequaat te reageren. 10.6 SoHosted is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie artikel 14). 10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SoHosted meldt. ARTIKEL 11. BETALING 11.1 Opdrachtgever dient de door SoHosted uitgeschreven rekening maandelijks vooraf via overmaking te voldoen. Indien Opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso aan SoHosted heeft verstrekt is het SoHosted toegestaan vanaf de datum van de rekening het verschuldigde bedrag van het bij SoHosted bekende rekeningnummer van Opdrachtgever af te schrijven. 11.2 Vergoedingen welke afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening worden gebracht. 11.3 Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Bij automatische incasso geldt dat de Opdrachtgever in verzuim is vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd. 11.4 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. 11.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 11.6 In bovenstaande gevallen heeft SoHosted voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, onverminderd het recht van SoHosted vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. 11.7 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan SoHosted nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan SoHosted de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten. 11.8 SoHosted is gerechtigd de gehanteerde prijzen voor deze Dienst in deze Overeenkomst op elk moment te verhogen. SoHosted zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, mits de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voorafgaande aan de prijswijziging is gesloten. Artikel 11 lid 8 en 9 maken een uitzondering op het recht van Opdrachtgever om bij een prijsverhoging de Overeenkomst te beëindigen. Indien SoHosted de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is SoHosted gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtgever, door te voeren. 11.9 SoHosted is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari, te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen. 11.10 SoHosted is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen: – Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; – Indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door stroomleverancier(s); – Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op SoHosted rustende verplichting ingevolge de wet. ARTIKEL 12. ONDERHOUD 12.1 SoHosted heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. SoHosted zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling (geplande onderhoudswerkzaamheden) of via de nieuwspagina op de website. SoHosted is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling. 12.2 Uitgesloten van de 14 dagen meldingsplicht zijn noodreparaties/spoedonderhoud. ARTIKEL 13. DATAVERKEER 13.1 SoHosted kan een maximum stellen aan de hoeveelheid Dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is SoHosted bevoegd aanvullende kosten in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand. ARTIKEL 14. OVERMACHT 14.1 Onder overmacht wordt in deze Overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SoHosted geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SoHosted niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat SoHosted door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SoHosted kan worden gevergd. 14.2 SoHosted kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 14.3 Voor zover SoHosted ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SoHosted gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen. ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING 15.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen, waaronder de inhoud van deze Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen. 15.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid. ARTIKEL 16. SLOTBEPALINGEN 16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 16.2 Op deze Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van SoHosted van aanvullende toepassing. In het geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit deze Overeenkomst. Indien een bepaling uit deze Overeenkomst tevens voorkomt in de Algemene Voorwaarden, komt de bepaling uit de Algemene Voorwaarden te vervallen. 16.3 Verandering in management of rechtsvorm van SoHosted heeft geen invloed op de Overeenkomst. 16.4 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Leeuwarden. 16.5 De door SoHosted ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en gedane metingen, waaronder Monitoring, betreffende de Diensten dan wel de Rackruimte gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever. 16.6 Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen van deze Overeenkomst zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven. BIJLAGE 1. CONTACTPERSONEN  SoHosted Klantenservice (administratief) 0512-571640 info@sohosted.com  SoHosted Support (technisch) 0512-571640 support@sohosted.com 
 1. Op dit Registratiecontract zijn de definities zoals neergelegd in artikel 1 van het “Reglement voor registratie van .nl-domeinnamen” (Reglement) van toepassing. 2. Dit Registratiecontract wordt tussen partijen aangegaan met betrekking tot de aangevraagde Domeinnaam. 3. Domeinnaamhouder verklaart kennis te hebben genomen van het Reglement en dit te aanvaarden. 4. Domeinnaamhouder staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens in dit Registratiecontract juist en volledig zijn vermeld en dat hij, gedurende de periode van geregistreerd zijn van de aangevraagde Domeinnaam, er zorg voor zal dragen wijzigingen in deze gegevens onverwijld via zijn Deelnemer aan SIDN door te geven. 5.1 Domeinnaamhouder staat ervoor in gerechtigd te zijn de aangevraagde Domeinnaam te gebruiken. 5.2 Domeinnaamhouder verklaart dat hij naar zijn beste weten door de registratie en (eventueel later) gebruik van de aangevraagde Domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van derden. 6. Domeinnaamhouder aanvaardt dat Nederlands recht van toepassing is op ieder geschil over de aangevraagde Domeinnaam. 7. Domeinnaamhouder verklaart bij voorbaat dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van het Scheidsgerecht Domeinnamen, indien een derde een geschil over de aangevraagde Domeinnaam aan het Scheidsgerecht Domeinnamen voorlegt. 8. Domeinnaamhouder verklaart bij voorbaat dat hij zich zal onderwerpen aan het oordeel van een Nederlandse rechter, indien een derde een gerechtelijke procedure aanhangig maakt met betrekking tot een geschil over de aangevraagde Domeinnaam. 9. Domeinnaamhouder vrijwaart SIDN, de bestuursleden van SIDN, het personeel van SIDN en alle Deelnemers terzake van, en zal hen schadeloos stellen voor, alle kosten en schade die voor ieder van hen voortvloeien uit een aanspraak van een derde dat de registratie en/of het gebruik van de aangevraagde Domeinnaam inbreuk maakt op diens rechten. 10. Indien de aangevraagde Domeinnaam overeenkomstig de voorgeschreven wijze in het Reglement is aangevraagd, zal SIDN deze in het Register opnemen en opgenomen houden, waarna SIDN de Domeinnaam voorts zal (doen) opnemen in de .nl-zonefile. 11. Degene die namens Domeinnaamhouder dit Registratiecontract ondertekent, verklaart dat hij bevoegd is namens de Domeinnaam-aanvrager de aangevraagde Domeinnaam aan te vragen. 12. Domeinnaamhouder verklaart dat het door hem opgegeven Administratieve Contact hem vertegenwoordigt. Tevens verklaart hij dat mededelingen gedaan aan het Administratieve Contact via het Admin-C e-mailadres worden geacht hem te hebben bereikt. 13. In dit document aangebrachte wijzigingen zijn slechts van kracht als deze door beide partijen expliciet zijn aanvaard. 14. Dit contract eindigt in de in het Reglement beschreven gevallen.
 SoHosted bedankt u voor het vertrouwen in ons, dat u uw gegevens ten behoeve van uw bestelling aan ons ter beschikking stelt. Wij zullen zeer zorgvuldig met uw gegevens omgaan en wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden verstrekken. Cookies SoHosted.com gebruikt cookies om de door u gewenste voorkeuren te bewaren. Mocht u het gebruik van cookies niet op prijs stellen, dan is het mogelijk om deze in uw browser uit te schakelen.  SoHosted geeft geen informatie aan derden U geeft uw persoonlijke gegevens op om bij ons een bestelling te voltooien of om een nieuwsbrief te ontvangen. Wij zullen absoluut niet uw gegevens aan derden verstrekken danwel verkopen. We kunnen uw gegevens wel verstrekken als ons dit wettelijk verplicht wordt. Bescherming van uw gegevens We vinden het goed beschermen van uw gegevens erg belangrijk. Dit brengen we in de praktijk door administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. We stellen kortom alles in het werk om uw persoonlijke gegevens afdoende te beschermen.
 Er is veel aandacht en zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Ondanks deze constante zorg die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als onze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond zullen wij alle mogelijke moeite doen om dat zo snel als mogelijk te corrigeren. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van onze website of van de informatie die middels onze website aan u wordt aangeboden.