Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Onze algemene voorwaarden kun je hier downloaden in PDF-formaat.

Privacy- en cookieverklaring 
Bekijk hier onze privacy- en cookieverklaring.

Fair Use Policy
Op onze diensten is een Fair Use Policy (FUP) van toepassing. Bekijk hier onze FUP.

Notice & Takedown formulier
Wij hebben een Notice & Takedown formulier, klik hier om het formulier in te vullen.

Responsible disclosure
Bekijk hier onze responsible disclosure.

Beleid uitwisseling persoonsgegevens
Bekijk hier ons beleid uitwisseling persoonsgegevens.

Herroepingsbeleid
Bekijk hier hoe wij omgaaan met het herroepingsbeleid.

 
ARTIKEL 1. DEFINITIES

 
De navolgende begrippen hebben in deze Overeenkomst de navolgende betekenis:

 
Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van SoHosted (www.sohosted.com/over/voorwaarden/)

 
Beschikbaarheid: de totale tijdsduur waarin de Opdrachtgever daadwerkelijk van de dienstverlening gebruik heeft kunnen maken uitgedrukt in een percentage van de totale tijdsduur gemeten gedurende één kalendermaand. Geplande onderhoudswerkzaamheden worden niet meegerekend.

 
Dataverkeer: het dataverkeer wordt berekend op basis van de “Optelmethode”.

 
Dienst: het aan Opdrachtgever verlenen van een Gebruiksrecht ten aanzien van de Apparatuur onder de in deze Overeenkomst en Algemene Voorwaarden bepaalde voorwaarden. Er is in geen geval sprake van huur zoals bedoeld in artikel 7:201 Burgerlijk Wetboek e.v.

 
Gebruiksrecht: het recht tot gebruik van de Apparatuur conform deze Overeenkomst.

 
Optelmethode: De hoeveelheid data (gegevens) die van en naar het netwerk van SoHosted door de Apparatuur wordt gegenereerd (zowel inkomend als uitgaand). Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

 
Overeenkomst: Deze overeenkomst inclusief alle Bijlagen.

 
Werktijden: Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd Nederlandse nationale feestdagen, van 09:00 tot 17:00 uur.

 
ARTIKEL 2. INHOUD VAN DE DIENST

 
2.1 SoHosted verleent hierbij aan Opdrachtgever voor de duur en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst een exclusief recht tot gebruik van de Apparatuur.

 
2.2 Opdrachtgever is vrij de Apparatuur te gebruiken voor welk doel dan ook waarbij hij rekening dient te houden met het in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van SoHosted bepaalde.

 
2.3 Opdrachtgever heeft geen fysieke toegang tot de Apparatuur (in de Rackruimte) en het datacentrum waar de Apparatuur is geplaatst. Indien Opdrachtgever specifieke aanpassingen wenst dient hij contact op te nemen met SoHosted. Voor extra werkzaamheden kunnen door SoHosted extra kosten in rekening worden gebracht.

 
2.4 SoHosted verleent Opdrachtgever toegang tot de Apparatuur door Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en een wachtwoord te verschaffen waarmee hij toegang heeft tot een administratief account en de beheersoftware om de Apparatuur te beheren.

 
2.5 Opdrachtgever dient de door hem op de Apparatuur geïnstalleerde software up-to-date te houden. SoHosted is in geen geval aansprakelijk voor het niet functioneren van enige applicatie van Opdrachtgever.

 
2.6 Indien Opdrachtgever aanvullende Diensten wenst af te nemen van SoHosted, gelden de tarieven van SoHosted van dat moment.

 
2.7 SoHosted is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 
ARTIKEL 3. OPLEVERING EN ACCEPTATIE VAN DE APPARATUUR

 

 
3.1 SoHosted zal zich inspannen de Dienst voor of op de Opleveringsdatum te leveren door Opdrachtgever toegang, geen fysieke, te verschaffen tot de Apparatuur. De door SoHosted opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen.

 
3.2 Na oplevering van de Apparatuur zal Opdrachtgever de Apparatuur (doen) installeren en configureren, tenzij overeengekomen is dat SoHosted voor de installatie dan wel configuratie zal zorgdragen. De installatie zal geschieden op een vooraf afgesproken tijdstip, tenzij anders overeengekomen.

 
ARTIKEL 4. GEBRUIKSVOORWAARDEN

 
4.1 Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht van de Apparatuur maar dient zich daarbij aan de in deze Overeenkomst gestelde voorwaarden te houden.

 
4.2 Opdrachtgever zal SoHosted op diens verzoek alle informatie en medewerking verlenen die SoHosted naar diens redelijk oordeel nodig heeft om de Dienst te verlenen. Dit omvat mede eventuele inlogcodes, codes voor software en manuals.

 
4.3 Opdrachtgever mag de Dienst onderverhuren of anderszins ter beschikking stellen aan haar klanten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele schade welke is veroorzaakt door een klant van Opdrachtgever zal op Opdrachtgever worden verhaald.

 
4.4 Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Dienst te allen tijde in overeenstemming is met het toepasselijke recht.

 
4.5 De rechten op de aan Opdrachtgever toegekende IP-adressen berusten bij SoHosted en/of haar toeleverancier(s).

 
4.6 Indien Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst is SoHosted per direct gerechtigd haar dienstverlening ten aanzien van Opdrachtgever voor onbepaalde tijd op te schorten.

 
ARTIKEL 5. RESELLING

 
5.1 Indien Opdrachtgever producten of diensten van SoHosted aan haar klanten wederverkoopt, -verhuurt of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stelt geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 
5.2 Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens SoHosted overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van SoHosted is.

 
5.3 Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van SoHosted.

 
5.4 Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als SoHosted Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). SoHosted kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

 
5.5 Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens SoHosted.

 
5.6 SoHosted zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij SoHosted een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.

 
5.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van SoHosted te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van SoHosted voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van SoHosted.

 
5.8 Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of Netwerken van SoHosted.

 
5.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt SoHosted het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

 
ARTIKEL 6. CONTACTPERSONEN

 
6.1 Bijlage 1 bij deze Overeenkomst vermeldt de contactpersonen voor administratieve en operationele aangelegenheden.

 
ARTIKEL 7. EIGENDOM

 
7.1 De Apparatuur is en blijft eigendom van SoHosted.

 
ARTIKEL 8. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

 
8.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 staat SoHosted er jegens Opdrachtgever voor in dat:

 
a. hij gerechtigd is tot het verlenen van het Gebruiksrecht;

 
b. alle Diensten zullen worden verricht naar de eisen van goed vakmanschap.

 
8.2 Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Apparatuur in overeenstemming zal zijn met alle toepasselijke wettelijke voorschriften.

 
8.3 Opdrachtgever zal SoHosted vrijwaren voor schade aan zaken van SoHosted en van derden.

 
8.4 Opdrachtgever zal SoHosted tevens vrijwaren voor vorderingen van derden terzake van deze Overeenkomst en de nakoming daarvan, daarover begrepen doch niet beperkt tot vorderingen van klanten van Opdrachtgever en derden.

 
8.5 Opdrachtgever vrijwaart en zal SoHosted schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het Dataverkeer of de informatie/gegevens op de Apparatuur dan wel gegevensdragers afkomstig van Opdrachtgever dan wel gegevens van een klant van Opdrachtgever.

 
ARTIKEL 9. DUUR EN BEËINDIGING

 
9.1 Het Gebruiksrecht en de verplichting tot het leveren van de Dienst gaat in op de Opleveringsdatum en geldt gedurende een periode van 3 maanden na eerstgenoemde datum, en wordt na afloop van deze periode met een termijn van een 3 maanden stilzwijgend verlengd, tenzij één van de Partijen de andere ten minste 1 maand voor het aflopen van de lopende termijn middels een opzegging aangeeft geen verlenging te wensen.

 
9.2. Opzegging van een overeenkomst kan uitsluitend door het opzegproces in Mijn SoHosted te doorlopen.
 
9.3 SoHosted heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen:

 
a. Indien Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst en een dergelijke tekortkoming niet binnen 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;

 
b. Indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

 
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

 
10.1 De aansprakelijkheid van SoHosted voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door SoHosted van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van SoHosted, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 500,= (exclusief BTW).

 
10.2 De totale aansprakelijkheid van SoHosted voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 500.000,= per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 
10.3 Aansprakelijkheid van SoHosted voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens, gegevens op de Apparatuur en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 
10.4 Buiten de in artikel 10.1 en 10.2 genoemde gevallen rust op SoHosted geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10.1 tot en met 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SoHosted.

 
10.5 De aansprakelijkheid van SoHosted wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SoHosted onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SoHosted ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SoHosted in staat is adequaat te reageren.

 
10.6 SoHosted is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie artikel 14).

 
10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SoHosted meldt.

 
ARTIKEL 11. BETALING

 
11.1 Opdrachtgever dient de door SoHosted uitgeschreven rekening maandelijks vooraf via overmaking te voldoen. Indien Opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso aan SoHosted heeft verstrekt is het SoHosted toegestaan vanaf de datum van de rekening het verschuldigde bedrag van het bij SoHosted bekende rekeningnummer van Opdrachtgever af te schrijven.

 
11.2 Vergoedingen welke afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening worden gebracht.

 
11.3 Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Bij automatische incasso geldt dat de Opdrachtgever in verzuim is vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd.

 
11.4 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 
11.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 
11.6 In bovenstaande gevallen heeft SoHosted voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, onverminderd het recht van SoHosted vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 
11.7 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan SoHosted nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan SoHosted de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

 
11.8 SoHosted is gerechtigd de gehanteerde prijzen voor deze Dienst in deze Overeenkomst op elk moment te verhogen. SoHosted zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, mits de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voorafgaande aan de prijswijziging is gesloten. Artikel 11 lid 8 en 9 maken een uitzondering op het recht van Opdrachtgever om bij een prijsverhoging de Overeenkomst te beëindigen. Indien SoHosted de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is SoHosted gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtgever, door te voeren.

 
11.9 SoHosted is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari, te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

 
11.10 SoHosted is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen:

 
– Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

 
– Indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door stroomleverancier(s);

 
– Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op SoHosted rustende verplichting ingevolge de wet.

 
ARTIKEL 12. ONDERHOUD

 
12.1 SoHosted heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. SoHosted zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling (geplande onderhoudswerkzaamheden) of via de nieuwspagina op de website. SoHosted is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 
12.2 Uitgesloten van de 14 dagen meldingsplicht zijn noodreparaties/spoedonderhoud.

 
ARTIKEL 13. DATAVERKEER

 
13.1 SoHosted kan een maximum stellen aan de hoeveelheid Dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is SoHosted bevoegd aanvullende kosten in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra Dataverkeer. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand.

 
ARTIKEL 14. OVERMACHT

 
14.1 Onder overmacht wordt in deze Overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SoHosted geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SoHosted niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat SoHosted door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SoHosted kan worden gevergd.

 
14.2 SoHosted kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 
14.3 Voor zover SoHosted ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SoHosted gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 
ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

 
15.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen, waaronder de inhoud van deze Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.

 
15.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 
ARTIKEL 16. SLOTBEPALINGEN

 
16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 
16.2 Op deze Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van SoHosted van aanvullende toepassing. In het geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit deze Overeenkomst. Indien een bepaling uit deze Overeenkomst tevens voorkomt in de Algemene Voorwaarden, komt de bepaling uit de Algemene Voorwaarden te vervallen.

 
16.3 Verandering in management of rechtsvorm van SoHosted heeft geen invloed op de Overeenkomst.

 
16.4 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Leeuwarden.

 
16.5 De door SoHosted ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en gedane metingen, waaronder Monitoring, betreffende de Diensten dan wel de Rackruimte gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

 
16.6 Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen van deze Overeenkomst zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 
BIJLAGE 1. CONTACTPERSONEN

 
SoHosted Klantenservice 

 
0512-571640

 
Stuur een e-mail via: www.sohosted.com/contact/

 
ARTIKEL 1. DEFINITIES

 
De navolgende begrippen hebben in deze Overeenkomst de navolgende betekenis:

 
Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van SoHosted

 
Beschikbaarheid: de totale tijdsduur waarin de Opdrachtgever daadwerkelijk van de dienstverlening gebruik heeft kunnen maken uitgedrukt in een percentage van de totale tijdsduur gemeten gedurende één kalendermaand. Geplande onderhoudswerkzaamheden worden niet meegerekend.

 
Dataverkeer: het dataverkeer wordt berekend op basis van de “Optelmethode”.

 
Dienst: het aan Opdrachtgever verlenen van een Gebruiksrecht ten aanzien van de Apparatuur onder de in deze Overeenkomst en Algemene Voorwaarden bepaalde voorwaarden. Er is in geen geval sprake van huur zoals bedoeld in artikel 7:201 Burgerlijk Wetboek e.v.

 
Gebruiksrecht: het recht tot gebruik van de Apparatuur conform deze Overeenkomst.

 
Opleveringsdatum: 26/07/2014

 
Optelmethode: De hoeveelheid data (gegevens) die van en naar het netwerk van SoHosted door de Apparatuur wordt gegenereerd (zowel inkomend als uitgaand). Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

 
Overeenkomst: Deze overeenkomst inclusief alle Bijlagen..

 
Werktijden: Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd Nederlandse nationale feestdagen, van 09:00 tot 17:00 uur.

 
ARTIKEL 2. INHOUD VAN DE DIENST

 
2.1 SoHosted verleent hierbij aan Opdrachtgever voor de duur en onder de voorwaarden van deze Overeenkomst een exclusief recht tot gebruik van de Apparatuur.

 
2.2 Opdrachtgever is vrij de Apparatuur te gebruiken voor welk doel dan ook waarbij hij rekening dient te houden met het in artikel 14 van de Algemene Voorwaarden van SoHosted bepaalde.

 
2.3 Opdrachtgever heeft geen fysieke toegang tot de Apparatuur (in de Rackruimte) en het datacentrum waar de Apparatuur is geplaatst. Indien Opdrachtgever specifieke aanpassingen wenst dient hij contact op te nemen met SoHosted. Voor extra werkzaamheden kunnen door SoHosted extra kosten in rekening worden gebracht.

 
2.4 SoHosted verleent Opdrachtgever toegang tot de Apparatuur door Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en een wachtwoord te verschaffen waarmee hij toegang heeft tot een administratief account en de beheersoftware om de Apparatuur te beheren.

 
2.5 Opdrachtgever dient de door hem op de Apparatuur geïnstalleerde software up-to-date te houden. SoHosted is in geen geval aansprakelijk voor het niet functioneren van enige applicatie van Opdrachtgever.

 
2.6 Indien Opdrachtgever aanvullende Diensten wenst af te nemen van SoHosted, gelden de tarieven van SoHosted van dat moment.

 
2.7 SoHosted is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de opgeslagen gegevens.

 
ARTIKEL 3. OPLEVERING EN ACCEPTATIE VAN DE APPARATUUR

 
3.1 SoHosted zal zich inspannen de Dienst voor of op de Opleveringsdatum te leveren door Opdrachtgever toegang, geen fysieke, te verschaffen tot de Apparatuur. De door SoHosted opgegeven levertijden zijn nimmer fatale termijnen.

 
3.2 Na oplevering van de Apparatuur zal Opdrachtgever de Apparatuur (doen) installeren en configureren, tenzij overeengekomen is dat SoHosted voor de installatie dan wel configuratie zal zorgdragen. De installatie zal geschieden op een vooraf afgesproken tijdstip, tenzij anders overeengekomen.

 
ARTIKEL 4. GEBRUIKSVOORWAARDEN

 
4.1 Opdrachtgever krijgt het gebruiksrecht van de Apparatuur maar dient zich daarbij aan de in deze Overeenkomst gestelde voorwaarden te houden.

 
4.2 Opdrachtgever zal SoHosted op diens verzoek alle informatie en medewerking verlenen die SoHosted naar diens redelijk oordeel nodig heeft om de Dienst te verlenen. Dit omvat mede eventuele inlogcodes, codes voor software en manuals.

 
4.3 Opdrachtgever mag de Dienst onderverhuren of anderszins ter beschikking stellen aan haar klanten. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor haar klanten. Eventuele schade welke is veroorzaakt door een klant van Opdrachtgever zal op Opdrachtgever worden verhaald.

 
4.4 Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Dienst te allen tijde in overeenstemming is met het toepasselijke recht.

 
4.5 De rechten op de aan Opdrachtgever toegekende IP-adressen berusten bij SoHosted en/of haar toeleverancier(s).

 
4.6 Indien Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst is SoHosted per direct gerechtigd haar dienstverlening ten aanzien van Opdrachtgever voor onbepaalde tijd op te schorten.

 
ARTIKEL 5. RESELLING

 
5.1 Indien Opdrachtgever producten of diensten van SoHosted aan haar klanten wederverkoopt, -verhuurt of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stelt geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 
5.2 Opdrachtgever handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens SoHosted overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van SoHosted is.

 
5.3 Opdrachtgever is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van SoHosted.

 
5.4 Opdrachtgever dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als SoHosted Opdrachtgever oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). SoHosted kan verlangen dat Opdrachtgever bewijs hiervan overlegt.

 
5.5 Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Opdrachtgever ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen jegens SoHosted.

 
5.6 SoHosted zal uitsluitend via Opdrachtgever contact zoeken met klanten van Opdrachtgever, tenzij SoHosted een dringende reden heeft om deze klanten direct te benaderen of Opdrachtgever toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van klanten is in ieder geval een dringende reden.

 
5.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van SoHosted te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van SoHosted voor werving van klanten door Opdrachtgever. Opdrachtgever mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van SoHosted.

 
5.8 Opdrachtgever is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of Netwerken van SoHosted.

 
5.9 In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever verkrijgt SoHosted het recht om klanten van Opdrachtgever te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen.

 
ARTIKEL 6. CONTACTPERSONEN

 
6.1 Bijlage 1 bij deze Overeenkomst vermeldt de contactpersonen voor administratieve en operationele aangelegenheden.

 
ARTIKEL 7. EIGENDOM

 
7.1 De Apparatuur is en blijft eigendom van SoHosted.

 
ARTIKEL 8. GARANTIES EN VRIJWARINGEN

 
8.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 staat SoHosted er jegens Opdrachtgever voor in dat:

 
a. hij gerechtigd is tot het verlenen van het Gebruiksrecht;

 
b. alle Diensten zullen worden verricht naar de eisen van goed vakmanschap.

 
8.2 Opdrachtgever staat er voor in dat het gebruik van de Apparatuur in overeenstemming zal zijn met alle toepasselijke wettelijke voorschriften.

 
8.3 Opdrachtgever zal SoHosted vrijwaren voor schade aan zaken van SoHosted en van derden.

 
8.4 Opdrachtgever zal SoHosted tevens vrijwaren voor vorderingen van derden terzake van deze Overeenkomst en de nakoming daarvan, daarover begrepen doch niet beperkt tot vorderingen van klanten van Opdrachtgever en derden.

 
8.5 Opdrachtgever vrijwaart en zal SoHosted schadeloos houden voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het Dataverkeer of de informatie/gegevens op de Apparatuur dan wel gegevensdragers afkomstig van Opdrachtgever dan wel gegevens van een klant van Opdrachtgever.

 
ARTIKEL 9. DUUR EN BEËINDIGING

 
9.1 Het Gebruiksrecht en de verplichting tot het leveren van de Dienst gaat in op de Opleveringsdatum en geldt gedurende een periode van 1 maand na eerstgenoemde datum, en wordt na afloop van deze periode met een termijn van een (1) maand stilzwijgend verlengd, tenzij één van de Partijen de andere ten minste één (1)  week voor het aflopen van de lopende termijn middels een opzegforumulier bericht geen verlenging te wensen.

 
9.2. Opzegging van een overeenkomst kan uitsluitend door het opzegproces in Mijn SoHosted te doorlopen.

 
9.3 SoHosted heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen:

 
a. indien Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst en een dergelijke tekortkoming niet binnen 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;

 
b. indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

 
ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

 
10.1 De aansprakelijkheid van SoHosted voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door SoHosted van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van SoHosted, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan € 500,= (exclusief BTW).

 
10.2 De totale aansprakelijkheid van SoHosted voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 500.000,= per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

 
10.3 Aansprakelijkheid van SoHosted voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens, gegevens op de Apparatuur en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het maken van backups van haar gegevens (data) en de data van haar klanten.

 
10.4 Buiten de in artikel 10.1 en 10.2 genoemde gevallen rust op SoHosted geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10.1 tot en met 10.3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van SoHosted.

 
10.5 De aansprakelijkheid van SoHosted wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever SoHosted onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en SoHosted ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat SoHosted in staat is adequaat te reageren.

 
10.6 SoHosted is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie artikel 14).

 
10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SoHosted meldt.

 
ARTIKEL 11. BETALING

 
11.1 Opdrachtgever dient de door SoHosted uitgeschreven rekening maandelijks vooraf via overmaking te voldoen. Indien Opdrachtgever een machtiging tot automatische incasso aan SoHosted heeft verstrekt is het SoHosted toegestaan vanaf de datum van de rekening het verschuldigde bedrag van het bij SoHosted bekende rekeningnummer van Opdrachtgever af te schrijven.

 
11.2 Vergoedingen welke afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever zijn verschuldigd vanaf de datum dat ze in rekening worden gebracht.

 
11.3 Betalingen dienen ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening, te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Bij automatische incasso geldt dat de Opdrachtgever in verzuim is vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd.

 
11.4 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

 
11.5 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

 
11.6 In bovenstaande gevallen heeft SoHosted voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten dan wel buiten gebruik te stellen, onverminderd het recht van SoHosted vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

 
11.7 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan SoHosted nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan SoHosted de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

 
11.8 SoHosted is gerechtigd de gehanteerde prijzen voor deze Dienst in deze Overeenkomst op elk moment te verhogen. SoHosted zal Opdrachtgever hiertoe ten minste 30 dagen van tevoren op de hoogte stellen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging, mits de Overeenkomst uiterlijk drie maanden voorafgaande aan de prijswijziging is gesloten. Artikel 11 lid 8 en 9 maken een uitzondering op het recht van Opdrachtgever om bij een prijsverhoging de Overeenkomst te beëindigen. Indien SoHosted de geldende prijzen en tarieven wenst te verlagen is SoHosted gerechtigd deze verlaging direct, zonder mogelijkheid tot opzegging door Opdrachtgever, door te voeren.

 
11.9 SoHosted is gerechtigd de gehanteerde prijzen in deze Overeenkomst jaarlijks, gedurende de maand januari, te verhogen, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen.

 
11.10 SoHosted is onder navolgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de prijs, zonder de mogelijkheid voor Opdrachtgever om de Overeenkomst op te zeggen:

 
– Indien de prijsverhoging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;

 
– Indien de prijsverhoging het gevolg is van een prijsverhoging door stroomleverancier(s);

 
– Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een op SoHosted rustende verplichting ingevolge de wet.

 
ARTIKEL 12. ONDERHOUD

 
12.1 SoHosted heeft het recht om de Dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. SoHosted zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever minimaal 14 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling (geplande onderhoudswerkzaamheden) of via de nieuwspagina op de website. SoHosted is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

 
12.2 Uitgesloten van de 14 dagen meldingsplicht zijn noodreparaties/spoedonderhoud.

 
ARTIKEL 13. DATAVERKEER

 
13.1 SoHosted kan een maximum stellen aan de hoeveelheid Dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is SoHosted bevoegd aanvullende kosten in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt. Dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand.

 
ARTIKEL 14. OVERMACHT

 
14.1 Onder overmacht wordt in deze Overeenkomst verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop SoHosted geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SoHosted niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, synflood, netwerkaanval, Denial-of-Service of Distributed Denial of Service -attacks, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat SoHosted door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SoHosted kan worden gevergd.

 
14.2 SoHosted kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 
14.3 Voor zover SoHosted ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SoHosted gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 
ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING

 
15.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen, waaronder de inhoud van deze Overeenkomst. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen partijen.

 
15.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

 
ARTIKEL 16. SLOTBEPALINGEN

 
16.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 
16.2 Op deze Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van SoHosted van aanvullende toepassing. In het geval van strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen uit deze Overeenkomst. Indien een bepaling uit deze Overeenkomst tevens voorkomt in de Algemene Voorwaarden, komt de bepaling uit de Algemene Voorwaarden te vervallen.

 
16.3 Verandering in management of rechtsvorm van SoHosted heeft geen invloed op de Overeenkomst.

 
16.4 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Leeuwarden.

 
16.5 De door SoHosted ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, administratie en gedane metingen, waaronder Monitoring, betreffende de Diensten dan wel de Rackruimte gelden als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

 
16.6 Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen van deze Overeenkomst zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 
BIJLAGE 1. CONTACTPERSONEN

 
SoHosted Klantenservic

 
0512-571640

 
Stuur een e-mail via: www.sohosted.com/contact/

Domeinnamen

Als je een domeinnaam bij ons bestelt, dan zijn ook de algemene voorwaarden van de achterliggende registry van toepassing. Een registry is de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van de extensie van je domeinnaam.

Extensie Registry Voorwaarden
.nl SIDN Voorwaarden bekijken
.be DNS Belgium Voorwaarden bekijken
.eu EURid Voorwaarden bekijken
.de Denic Voorwaarden bekijken
.org Public Interest Registry Voorwaarden bekijken
.nu The Swedish Internet Foundation Voorwaarden bekijken
.info Afilias Voorwaarden bekijken
.co.uk Nominet Voorwaarden bekijken
.frl FRL Registry B.V. Voorwaarden bekijken
.fr Afnic Voorwaarden bekijken
.amsterdam dotAmsterdam B.V. Voorwaarden bekijken

 
Er is veel aandacht en zorg besteed aan het samenstellen van de inhoud van deze website. Ondanks deze constante zorg die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als onze website onjuistheden of onvolledigheden vertoond zullen wij alle mogelijke moeite doen om dat zo snel als mogelijk te corrigeren.

 
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van onze website of van de informatie die middels onze website aan u wordt aangeboden.